Veelgestelde vragen

Wat is second opinion?

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

 • verzuimbegeleiding;
 • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
 • consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.

Hoe kan ik een second opinion aanvragen

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren

Dit kan de bedrijfsarts gemakkelijk aanvragen via ons ‘offerte aanvraag formulier‘. Als dit formulier ingevuld en verstuurd is, nemen wij zo spoedig contact op.

Wie betaalt de kosten van een second opinion?

De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de second opinion bedrijfsarts die in het basiscontract is vastgelegd, komen voor rekening van de werkgever. Second opinions uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever instemt met vergoeding.

Wat is de doorlooptijd van een second opinion?

De doorloop tijd van de aanvraag tot het definitieve rapport kost ongeveer 2 weken. Het spreekuur kan tot 1,5 duren, afhankelijk van de complexiteit.

Verloop: Uw primaire bedrijfsarts dient een offerte aan te vragen via deze site of via de mail,  second.opinion@de-arbodienst.nl. Deze wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoord met een offerte. De offerte bevat tevens een uitleg. De aanvraag tot een spreekuur wordt direct ingepland op de eerst beschikbare agenda gelegenheid. Dat is meestal binnen 7 dagen en het spreekuur vindt plaats op een neutrale spreekuur locatie.

Na ontvangst van de getekende offerte door de primaire bedrijfsarts, wordt u ook daadwerkelijk uitgenodigd voor de afspraak.

De getekende offerte garandeert dat wij onafhankelijk kunnen werken en de tijd kunnen spenderen die noodzakelijk is om tot een objectief rapport te komen.

De second opinion bedrijfsarts doet onderzoek, waarvan het spreekuur een belangrijk onderdeel is. Dit spreekuur kan tot 1,5 uur (anderhalf uur) duren. Daarna worden alle door u en de primaire bedrijfsarts aangeleverde stukken bestudeerd. Het opstellen van het rapport duurt enkele dagen. Waarna het eerst aan u wordt toegemaild. Na uw toestemming wordt het rapport toegestuurd aan de primaire bedrijfsarts.

Wat moet ik meenemen of aanleveren bij het spreekuur?

Het spreekuur is een belangrijk onderzoek moment.

Bereid u voor: Zet voor uzelf goed op een rij wat de reden is dat u een tweede mening nodig heeft.

 • Wat zijn uw medische klachten? Waar beperken deze u in uw re-integratie naar uw werk?
 • Neem als u kan brieven van behandelaars mee.
 • Neem uw doosjes met medicijnen mee.
 • Laat een therapeut indien mogelijk de behandel ervaring opschrijven.
 • Wat gaat er niet goed volgens u in de advisering van uw primaire bedrijfsarts naar u toe?
 • Wat is uw werk en re-integratie gerelateerde vraag aan de second opinion bedrijfsarts?

Waarom een second opinion?

Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Dit is een onafhankelijke bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst. Deze geeft dan een advies met onderbouwing en uw eigen bedrijfsarts bepaalt op basis daarvan of zijn advies moet aanpassen.

Een Second Opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit. Bekijk via onderstaande button onze beslishulp!

Wie betaald de Second Opinion?

De Second Opinion Bedrijfsarts is volledig onafhankelijk en wordt door wet bepaald betaald door de werkgever. De aanvrager zal ten alletijden de primaire bedrijfsarts zijn. De primaire bedrijfsarts is de offerte en factuur contact.

Ook als de werknemer gebruik maakt van het blokkaderecht zal de primaire bedrijfsarts een factuur ontvangen van de geleverde diensten. Het is aan de primaire bedrijfsarts om deze door te declareren.

Wat is Blokkeringsrecht?

U als werknemer heeft het recht om het rapport van de Second Opinion bedrijfsarts te blokkeren. Dit houdt in dat de primaire bedrijfsarts geen kopie ontvangt van het eind rapport. En daarmee geen kennis neemt van de eventueel inhoud.
Het blokkaderecht komt voort uit de wet WGBO.

Waarvoor zijn wij in te zetten?

U kunt een aanvraag voor:

 1. Als u een onafhankelijke Second Opinion nodig heeft op gebied van een arbeidsongeschiktheidsclaim;
 2. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts;
 3. Als u als rechtbank een gerechtelijke deskundige nodig heeft op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid;
 4. Als u een onafhankelijke Medische Expertise onderzoek nodig heeft om in bezwaar te gaan tegen het oordeel van een verzekeringsarts bij het UWV;
 5. De Second Opinion Rapportage werkt ondersteunend bij het aanvragen van een deskundige oordeel bij het UWV;
 6. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan de probleem analyse of de functionele mogelijkheden lijst (FML/Belastbaarheidsprofiel) van de bedrijfsarts;
 7. Om u als werkgever of werknemer te adviseren over hoe optimaal om te gaan met de complexe sociale wetgeving

Doe een offerte aanvraag.

De Second Opinion in rechtspositie?

Advocaten zetten tegenwoordig steeds meer de Second Opinion in, om geclaimde medische beperkingen en mogelijke verstoorde arbeidsrelaties te objectiveren.

Onze Second Opinion bedrijfsarts is juridisch geschoold en kan de taal en jargon van de advocaat spreken.

Kan de primaire bedrijfsarts de Second Opinion weigeren?

Nee, het aanvraagrecht is wettelijk bepaald. De bedrijfsarts moet op straffe van een boete de aanvraag voor de werknemer verzorgen.

Mag de Werkgever een second opinion aanvragen?

Ja, echter heeft deze dan tweede mening bedrijfsarts. De werkgever kan deze via het offerte formulier aanvragen. De rapportage aan de werkgever zal echter ontdaan zijn van iedere vorm van medische informatie, dan wel privacygevoelige gegevens. De rapportage spits zich toe op de belastbaarheid van de werknemer.

Er wordt geen medische rapportage verstuurd naar de primaire bedrijfsarts. De werknemer kan nu niet gebruikmaken van het blokkeringsrecht op deze belastbaarheidsadvisering.

Wat is het verschil tussen een Second Opinion en een Deskundige oordeel van het UWV?

De Second Opinion is in eerste instantie een medische advisering aan de primaire bedrijfsarts. Het betreft een begeleidings- en een reïtegratie advisering. Het is een advies wat de primaire bedrijfsarts kan en mag negeren. Er wordt bij de Second Opinion niet gecommuniceerd naar de werkgever. Er wordt dan ook geen belastbaarheidsadvies afgegeven.

Het deskundige oordeel is ontstaan door behoefte vanuit het kantonrecht om een medische onderbouwing te hebben bij het al of niet doorvoeren van loonopschorting. Het deskundige oordeel is vanuit die geschiedenis een instrument waarbij werkgever en werknemer worden geïnformeerd. Het deskundige oordeel kan via 4 mogelijkheden worden aangevraagd waarvan slechts 1 een medische beoordeling is. Het deskundige oordeel gaat in alle gevallen over de rechtspositie en de re-integratie activiteiten. Er zit altijd een verzekeringstechnische component aan. Bij een Deskundige Oordeel is er geen blokkeringsrecht.

Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

 1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
 2. passende arbeid;
 3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
 4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

Blokkeringsrecht en de juridische gevolgen.

Er zijn geen juridische gevolgen bij het gebruikmaken van het blokkeringsrecht. Natuurlijk zal de primaire bedrijfsarts zich gesterkt voelen in de oorspronkelijke advisering.

Waar vind de Second Opinion plaats?

In principe in het gehele land op neutrale kantoorlocaties nabij de woonplaats van de werknemer of werkgever. Deze worden geregeld door de backoffice van de Vrije Opdrachten.

De raadsman/vrouw/advocaat wil vragen stellen/informatie verstrekken aan de second opinion bedrijfsarts. Kan dat?

Het is altijd goed te zien dat werknemers zich in moeilijke tijden rechtspositioneel laten bijstaan.

Echter de opdrachtgever is wettelijk bepaald de primaire bedrijfsarts die op verzoek van werknemer een second opinion bedrijfsarts onderzoek aanvraagt.

Dit is onafhankelijk medisch onderzoek wat leidt tot een medisch advies aan de primaire bedrijfsarts. Dit advies kan alleen met toestemming van de werknemer aan de primaire bedrijfsarts verstrekt worden.

Een niet medicus voor de second opinion bedrijfsarts geen partij in dit onderzoek. Zij zijn geen opdrachtgever. (Evenals werkgevers, verzekeraars en andere partijen.) Hiermee behoudt het onderzoek en de adviezen ook de objectieve onafhankelijke status.

Heeft een second opinion een schorsende werking op re-integratie en mogelijk rechtspositionele maatregelen?

Een Second Opinion heeft geen opschortende werking. Een werknemer is rechtspositioneel gebonden aan de afspraken die werkgever maakt gebaseerd op het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies. Totdat de eerste bedrijfsarts besluit het Second Opinion advies op te volgen en een hierop gebaseerd advies zelf met de werkgever te communiceren. De Second Opinion bedrijfsarts heeft immers geen communicatierechten met werkgever.
Het rapport kan overigens later wel juridisch benut worden door werknemer in eventuele procedures, of bij de aanvraag van een WIA.

Ik ben werknemer en heb het advies gekregen om een second opinion op te starten aangezien er fouten zijn gemaakt door mijn huidige arbo-arts. Dit met vertrouwensbreuk als gevolg, waarbij ik een gemeenschappelijk vervolg niet meer zie zitten. Ik zou graag voor de aanvraag met u overleggen over de mogelijkheden.

De second opinion bedrijfsarts is een onafhankelijke objectieve professional. 

U kunt een verzoek tot second opinion indienen bij uw primaire bedrijfsarts. Deze is wettelijk verplicht uw verzoek in te willigen. (Zie https://www.secondopinion-bedrijfsarts.nl/over-second-opinion/)

Na de aanvraag gaan wij u uitnodigen. Deze arts en uzelf voorzien de second opinion bedrijfsarts met de relevante medische stukken. Het gehele onderzoek wordt dan onbevooroordeeld opnieuw gestart. Daarna wordt een rapportage opgesteld met een advies. Alleen met uw toestemming wordt deze verstuurd aan de primaire bedrijfsarts. Gemiddelde doorlooptijd is twee a drie weken.

Overleg vooraf past daarmee niet binnen de kaders.