Veelgestelde vragen

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

 • verzuimbegeleiding;
 • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
 • consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren

Dit kan de bedrijfsarts gemakkelijk aanvragen via ons ‘offerte aanvraag formulier‘. Als dit formulier ingevuld en verstuurd is, nemen wij zo spoedig contact op.

De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de second opinion bedrijfsarts die in het basiscontract is vastgelegd, komen voor rekening van de werkgever. Second opinions uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever instemt met vergoeding.

De doorloop tijd van de aanvraag tot het definitieve rapport kost ongeveer 2 weken. Het spreekuur kan tot 1,5 duren, afhankelijk van de complexiteit.

Verloop: Uw primaire bedrijfsarts dient een offerte aan te vragen via deze site of via de mail,  second.opinion@de-arbodienst.nl. Deze wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoord met een offerte. De offerte bevat tevens een uitleg. De aanvraag tot een spreekuur wordt direct ingepland op de eerst beschikbare agenda gelegenheid. Dat is meestal binnen 7 dagen en het spreekuur vindt plaats op een neutrale spreekuur locatie.

Na ontvangst van de getekende offerte door de primaire bedrijfsarts, wordt u ook daadwerkelijk uitgenodigd voor de afspraak.

De getekende offerte garandeert dat wij onafhankelijk kunnen werken en de tijd kunnen spenderen die noodzakelijk is om tot een objectief rapport te komen.

De second opinion bedrijfsarts doet onderzoek, waarvan het spreekuur een belangrijk onderdeel is. Dit spreekuur kan tot 1,5 uur (anderhalf uur) duren. Daarna worden alle door u en de primaire bedrijfsarts aangeleverde stukken bestudeerd. Het opstellen van het rapport duurt enkele dagen. Waarna het eerst aan u wordt toegemaild. Na uw toestemming wordt het rapport toegestuurd aan de primaire bedrijfsarts.

Het spreekuur is een belangrijk onderzoek moment.

Bereid u voor: Zet voor uzelf goed op een rij wat de reden is dat u een tweede mening nodig heeft.

 • Wat zijn uw medische klachten? Waar beperken deze u in uw re-integratie naar uw werk?
 • Neem als u kan brieven van behandelaars mee.
 • Neem uw doosjes met medicijnen mee.
 • Laat een therapeut indien mogelijk de behandel ervaring opschrijven.
 • Wat gaat er niet goed volgens u in de advisering van uw primaire bedrijfsarts naar u toe?
 • Wat is uw werk en re-integratie gerelateerde vraag aan de second opinion bedrijfsarts?

Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Dit is een onafhankelijke bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst. Deze geeft dan een advies met onderbouwing en uw eigen bedrijfsarts bepaalt op basis daarvan of zijn advies moet aanpassen.

Een Second Opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit. Bekijk via onderstaande button onze beslishulp!

De Second Opinion Bedrijfsarts is volledig onafhankelijk en wordt door wet bepaald betaald door de werkgever. De aanvrager zal te allen tijden de primaire bedrijfsarts zijn. De primaire bedrijfsarts is de offerte en factuur contact.

Ook als de werknemer gebruik maakt van het blokkaderecht zal de primaire bedrijfsarts een factuur ontvangen van de geleverde diensten. Het is aan de primaire bedrijfsarts om deze door te declareren.

U als werknemer heeft het recht om het rapport van de Second Opinion bedrijfsarts te blokkeren. Dit houdt in dat de primaire bedrijfsarts geen kopie ontvangt van het eind rapport. En daarmee geen kennis neemt van de eventueel inhoud.
Het blokkaderecht komt voort uit de wet WGBO.

U kunt een aanvraag voor:

 1. Als u een onafhankelijke Second Opinion nodig heeft op gebied van een arbeidsongeschiktheidsclaim;
 2. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts;
 3. Als u als rechtbank een gerechtelijke deskundige nodig heeft op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid;
 4. Als u een onafhankelijke Medische Expertise onderzoek nodig heeft om in bezwaar te gaan tegen het oordeel van een verzekeringsarts bij het UWV;
 5. De Second Opinion Rapportage werkt ondersteunend bij het aanvragen van een deskundige oordeel bij het UWV;
 6. Als u als werkgever of werknemer twijfelt aan de probleem analyse of de functionele mogelijkheden lijst (FML/Belastbaarheidsprofiel) van de bedrijfsarts;
 7. Om u als werkgever of werknemer te adviseren over hoe optimaal om te gaan met de complexe sociale wetgeving

Doe een offerte aanvraag.

Advocaten zetten tegenwoordig steeds meer de Second Opinion in, om geclaimde medische beperkingen en mogelijke verstoorde arbeidsrelaties te objectiveren.

Onze Second Opinion bedrijfsarts is juridisch geschoold en kan de taal en jargon van de advocaat spreken.

Nee, het aanvraagrecht is wettelijk bepaald. De bedrijfsarts moet op straffe van een boete de aanvraag voor de werknemer verzorgen.

Ja, echter heeft deze dan tweede mening bedrijfsarts. De werkgever kan deze via het offerte formulier aanvragen. De rapportage aan de werkgever zal echter ontdaan zijn van iedere vorm van medische informatie, dan wel privacygevoelige gegevens. De rapportage spits zich toe op de belastbaarheid van de werknemer.

Er wordt geen medische rapportage verstuurd naar de primaire bedrijfsarts. De werknemer kan nu niet gebruikmaken van het blokkeringsrecht op deze belastbaarheidsadvisering.

De Second Opinion is in eerste instantie een medische advisering aan de primaire bedrijfsarts. Het betreft een begeleidings- en een reïtegratie advisering. Het is een advies wat de primaire bedrijfsarts kan en mag negeren. Er wordt bij de Second Opinion niet gecommuniceerd naar de werkgever. Er wordt dan ook geen belastbaarheidsadvies afgegeven.

Het deskundige oordeel is ontstaan door behoefte vanuit het kantonrecht om een medische onderbouwing te hebben bij het al of niet doorvoeren van loonopschorting. Het deskundige oordeel is vanuit die geschiedenis een instrument waarbij werkgever en werknemer worden geïnformeerd. Het deskundige oordeel kan via 4 mogelijkheden worden aangevraagd waarvan slechts 1 een medische beoordeling is. Het deskundige oordeel gaat in alle gevallen over de rechtspositie en de re-integratie activiteiten. Er zit altijd een verzekeringstechnische component aan. Bij een Deskundige Oordeel is er geen blokkeringsrecht.

Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

 1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
 2. passende arbeid;
 3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
 4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

Er zijn geen juridische gevolgen bij het gebruikmaken van het blokkeringsrecht. Natuurlijk zal de primaire bedrijfsarts zich gesterkt voelen in de oorspronkelijke advisering.

In principe in het gehele land op neutrale kantoorlocaties nabij de woonplaats van de werknemer of werkgever. Deze worden geregeld door de backoffice van de Vrije Opdrachten.

Het is altijd goed te zien dat werknemers zich in moeilijke tijden rechtspositioneel laten bijstaan.

Echter de opdrachtgever is wettelijk bepaald de primaire bedrijfsarts die op verzoek van werknemer een second opinion bedrijfsarts onderzoek aanvraagt.

Dit is onafhankelijk medisch onderzoek wat leidt tot een medisch advies aan de primaire bedrijfsarts. Dit advies kan alleen met toestemming van de werknemer aan de primaire bedrijfsarts verstrekt worden.

Een niet medicus voor de second opinion bedrijfsarts geen partij in dit onderzoek. Zij zijn geen opdrachtgever. (Evenals werkgevers, verzekeraars en andere partijen.) Hiermee behoudt het onderzoek en de adviezen ook de objectieve onafhankelijke status.

Een Second Opinion heeft geen opschortende werking. Een werknemer is rechtspositioneel gebonden aan de afspraken die werkgever maakt gebaseerd op het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies. Totdat de eerste bedrijfsarts besluit het Second Opinion advies op te volgen en een hierop gebaseerd advies zelf met de werkgever te communiceren. De Second Opinion bedrijfsarts heeft immers geen communicatierechten met werkgever.
Het rapport kan overigens later wel juridisch benut worden door werknemer in eventuele procedures, of bij de aanvraag van een WIA.

Dit met vertrouwensbreuk als gevolg, waarbij ik een gemeenschappelijk vervolg niet meer zie zitten. Ik zou graag voor de aanvraag met u overleggen over de mogelijkheden.

De second opinion bedrijfsarts is een onafhankelijke objectieve professional. 

U kunt een verzoek tot second opinion indienen bij uw primaire bedrijfsarts. Deze is wettelijk verplicht uw verzoek in te willigen. (Zie https://www.secondopinion-bedrijfsarts.nl/over-second-opinion/)

Na de aanvraag gaan wij u uitnodigen. Deze arts en uzelf voorzien de second opinion bedrijfsarts met de relevante medische stukken. Het gehele onderzoek wordt dan onbevooroordeeld opnieuw gestart. Daarna wordt een rapportage opgesteld met een advies. Alleen met uw toestemming wordt deze verstuurd aan de primaire bedrijfsarts. Gemiddelde doorlooptijd is twee a drie weken.

Overleg vooraf past daarmee niet binnen de kaders.

Ja, maar alleen de werknemer kan een second opinion onderzoek aanvragen. De werkgever kan dit niet.

De werknemer vraagt de second opinion aan bij de eigen bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek niet weigeren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De bedrijfsarts kan de werknemer adviseren bij de keuze voor een second opinion bedrijfsarts. De werknemer kan ook zelf een bedrijfsarts voorstellen.

Nee, je hoeft geen reden op te geven voor het aanvragen van een second opinion.

De second opinion bedrijfsarts:

 • Onderzoekt de werknemer opnieuw.
 • Bespreekt de bevindingen met de werknemer.
 • Geeft een advies aan de eerste/primaire bedrijfsarts van de werknemer middels een rapportage. Deze rapportage wordt alleen verstuurd aan de eerste/primaire bedrijfsarts met instemmingsrecht van de werknemer. (Blokkade mogelijkheid)

De second opinion bedrijfsarts mag:

 • Geen directe collega zijn van de eerste/primaire bedrijfsarts.
 • Niet werkzaam zijn bij dezelfde organisatie.
 • Andere mogelijke als compliance te duiden relaties hebben met de eerste/primaire bedrijfsarts.

Je mag meerdere malen een second opinion onderzoek aanvragen. Wettelijk is dit niet gelimiteerd. Indien de primaire bedrijfsarts misbruik en/of vertraging vermoed bij een her-aanvraag kan deze dit gemotiveerd weigeren.

Meer informatie:

Ja, een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit recht is vastgelegd in de Arbowet. De werknemer kan dit recht afdwingen door een klacht in te dienen bij de Arbodienst of de geschillencommissie van de arbodienst, in het uiterste geval middels een tuchtrechtelijke klacht.

Nee, de bedrijfsarts mag een second opinion niet weigeren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De casemanager heeft hier geen bevoegdheid over. De bedrijfsarts moet de werknemer helpen bij het vinden van een geschikte second opinion bedrijfsarts.

In de meeste gevallen is een second opinion bedrijfsarts niet verzekerd. De betaling loopt via de aanvrager, maar uiteindelijk zullen de kosten van de second opinion bedrijfsarts anoniem worden door gefactureerd aan de werkgever van de client.

 • Een second opinion kan meer duidelijkheid geven over de gezondheid van de werknemer.
 • De second opinion kan een ander perspectief geven op de re-integratie van de werknemer.
 • De second opinion kan een oplossing bieden als er een conflict is tussen de werknemer en de bedrijfsarts.

De kosten van een second opinion zijn afhankelijk omvang en totale duur van het onderzoek variëren van €1000 tot ongeveer €2500 excl. BTW.

 • De second opinion arts bespreekt de bevindingen met de werknemer.
 • De second opinion arts schrijft een advies aan de werknemer.

Het fysieke aanwezig onderzoek onderzoek duurt een paar tot anderhalf uur. Het opleveren van het rapport is afhankelijk van de bevindingen en de aangeleerde medische informatie, 10 tot 15 dagen.

Een second opinion via videobellen levert onvoldoende informatie op. Het onderzoek is ook de wijze van beantwoorden. Het waar nodig fysiek kunnen onderzoeken.

De doorlooptijd na inleveren van de juiste aanvraag documenten en opdracht van een second opinion is ongeveer twee weken tot spreekuur moment. De rapportage is afhankelijk omvang en inhoud onderzoeksgegevens.