Werkwijze & betaling

Hoe wordt de opdracht van een second opinion geregeld?

Alleen de primaire bedrijfsarts kan en mag wettelijk een second opinion aanvragen. Een werkgever kan een tweede mening aanvragen. Een werknemer kan de second opinion aanvragen bij de eigen bedrijfsarts. De eigen primaire bedrijfsarts kan dit wettelijk bepaald op straffe van een geldboete en een tuchtrechtelijke bestraffing niet weigeren.

Waarom werken wij met een offerte  voor de second opinion?

Het betreft hier een opdracht met een verantwoordelijkheid bepaling en een betaal verplichting, net als de Arbowet en uw inzet als bedrijfsarts. Indien u ZZP-bedrijfsarts bent, ga ik er vanuit dat u dat doet met een overeenkomst tussen u en uw klanten. Indien u in loondienst bent, bestaat er naast uw eigen Arbeidsovereenkomst een contract tussen uw werkgever (Arbodienst) en de klant.
Het verstrekken van een offerte / opdracht bevestiging is dus een normale zaak bij het leveren van diensten.

Stroomschema facturering second opinion bedrijfsarts

1. Second opinion bedrijfsarts verleent second opinion

De second opinion bedrijfsarts verleent in opdracht van de primaire bedrijfsarts een second opinion aan de werknemer. De second opinion wordt geïnitieerd op verzoek van de werknemer waar een behandelrelatie mee loopt. Het second opinion onderzoek is gebaseerd op de informatie die de werknemer aan de bedrijfsarts heeft verstrekt, evenals op de informatie die de second opinion bedrijfsarts heeft verkregen van de arbodienst verlener.

2. Second opinion bedrijfsarts factureert aan arbodienst verlener

De second opinion bedrijfsarts factureert de arbodienst verlener voor de verrichte werkzaamheden. De factuur is anoniem, zodat de werknemer niet herleidbaar is. Voor afgesproken kenmerken en/of kostenpost van de opdracht, naam van de uitvoerder en aanvrager zijn hierbij aan te bevelen om te vermelden.

3. Arbodienst verlener factureert aan werkgever

De arbodienst verlener factureert de werkgever voor de verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van de second opinion.

Motivering op basis van Arbobesluit, AVG, Nieuwe Arbowet en NVAB advies.

De factuur van de second opinion bedrijfsarts is anoniem, omdat dit is verplicht op grond van artikel 2.25, lid 2 van het Arbobesluit. Dit artikel bepaalt dat de kosten van een second opinion ten laste komen van de werkgever. De werkgever heeft echter geen recht om te weten wie de second opinion heeft verleend.

Privacywetgeving

De anonimiteit van de factuur is ook in lijn met de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als daarvoor een rechtmatige grondslag bestaat. In dit geval is de rechtmatige grondslag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft echter geen recht op de persoonsgegevens van de second opinion bedrijfsarts.

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet, die in 2023 in werking is getreden, bevat geen wijzigingen met betrekking tot de anonimiteit van de factuur van de second opinion bedrijfsarts.

NVAB

De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert arbodiensten om de kosten van een second opinion bij de werkgever in rekening te brengen. De NVAB stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer. Een second opinion kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

Conclusie

De factuur van de second opinion bedrijfsarts is anoniem, omdat dit is verplicht op grond van het Arbobesluit en in lijn is met de privacywetgeving. De nieuwe Arbowet bevat geen wijzigingen met betrekking tot de anonimiteit van de factuur. De NVAB adviseert arbodiensten om de kosten van een second opinion bij de werkgever in rekening te brengen.
De second opinion bedrijfsarts en Vrije Opdrachten handelt bij de facturatie conform voorgaande stroomschema. De Opdrachtgever is hier bekend mee en zal zich hieraan conformeren