Algemene voorwaarden Vrije Opdrachten B.V.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Vrije Opdrachten B.V., hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal een wijziging tenminste 60 dagen van tevoren aan Opdrachtgever mededelen. Een wijziging wordt geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en treedt op de door Opdrachtnemer aangegeven datum in werking, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na de mededeling schriftelijk aan Opdrachtnemer mededeelt de wijziging niet te accepteren. In dat geval kan Opdrachtnemer de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De door Opdrachtnemer te verlenen diensten zijn belast met 21% BTW.  Indien Opdrachtgever geen btw-verrekening kan of wil doorvoeren, dient Opdrachtgever dit voorafgaand aan accordering/ondertekening van de offerte schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. De bestaande offerte wordt dan zonder BTW opgemaakt en met 21% over het eindbedrag verhoogd. Indien Opdrachtgever verzuimd om dit voorafgaand aan accordering van de offerte te melden, maar bij de factuur pas te kennen geeft dat Opdrachtgever geen BTW wenst te betalen, is Opdrachtnemer gerechtigd om op dat moment de factuur met 21% over het eindbedrag te verhogen.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt, ingaande op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van telkens één (1) jaar, tenzij Opdrachtnemer of Opdrachtgever deze tijdig schriftelijk (waaronder per e-mail) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 4. In het geval van bedrijfsgeneeskundig expertise onderzoek en second opinion onderzoeken, zijn dit enkelvoudige eenmalige opdrachten. Deze overeenkomsten eindigen van rechtswege wanneer de prestaties over en weer zijn geleverd.

Artikel 4. Termijnen

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 5. Derden

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien Opdrachtnemer diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een werknemer/patiënt die onvoldoende Nederlands of Engels spreekt dient Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtnemer zal in dat geval een onafhankelijke tolk inschakelen. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever geen melding heeft gemaakt en er doet zich een situatie voor waarbij de werknemer/patiënt de Nederlandse en/of Engelse taal onvoldoende machtig is houdt, de Opdrachtnemer zich het recht voor het spreekuur/consult te schorsen en een nieuwe afspraak te maken in het bijzijn van een onafhankelijke tolk. Het spreekuur/consult zal worden berekend als zijnde een volwaardig in zijn geheel afgenomen spreekuur/consult.

Artikel 7. Wijziging Overeenkomst/ Meerwerk

1.         Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan voorts verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

2.         Opdrachtnemer is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Door Opdrachtnemer aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.

3.         Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
  indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
 • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of,
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Betaalt Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven en is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Opdrachtnemer onverlet.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid en Privacy

De door Opdrachtnemer te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van verrichting redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De geleverde adviezen en rapportages vallen allen onder de privacywetgeving. De medische rapportages mogen alleen gedeeld worden met artsen, die daartoe bevoegd zijn. De niet-medische rapportages vallen ook onder de privacywetgeving en mogen alleen worden ingezien door de functioneel betrokkene.
  Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer relevant is, zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk Opdrachtnemer informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.
 3. Indien Opdrachtnemer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom 

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitslui­ting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.