De wettelijke kaders Second Opinion Bedrijfsarts, regelgeving en de Autoriteit persoonsgegevens.

De wettelijke regels omtrent de second opinion procedure als deze
zeer strikt. Datzelfde geldt voor de wettelijke verwerking van de bijzondere persoonsgegevens door u als werkgever, nu deze in dit rapport zijn opgenomen. Als bron wijs ik u bijvoorbeeld op publicatie Staatsblad 2017, 255. Het Arbeidsomstandighedenbesluit beleidsregels van de Autoriteit persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

Hoe werkt een second opinion als toelichting aan een werknemer en een werkgever?

Een “second opinion” zoals hier bedoeld is gebaseerd op art. 2.14d van het Arbobesluit. Alleen een werknemer kan een second opinion aanvragen bij de eigen (primaire) bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag dit verzoek in de praktijk niet weigeren. Een bedrijfsarts van de Landelijke pool bedrijfsartsen voert in principe de second opinion uit. De primaire bedrijfsarts stuurt alle relevante medische informatie, het medisch dossier en relevante informatie over de arbeid naar de second opinion bedrijfsarts. Het rapport dat deze opstelt is een niet publiek adviesrapport aan de primaire bedrijfsarts. De communicatie tussen de artsen vindt telkens alleen plaats met toestemming van de werknemer. De primaire bedrijfsarts continueert in beginsel de begeleiding en geeft bij de werknemer aan in hoeverre hij het advies van de second opinion bedrijfsarts overneemt, of daar vorm aan geeft.

Het onderzoek wordt verricht zonder inmenging van de werkgever.
Als verdere begeleiding van toepassing is, wordt de begeleiding van de werknemer door de eerste bedrijfsarts hervat.
Mocht de werknemer van mening zijn dat de eerste bedrijfsarts onvoldoende rekening houdt met het advies van de geraadpleegde andere bedrijfsarts en verdere begeleiding door de eerste bedrijfsarts om die reden onwenselijk is, geeft werknemer dit aan de eerste bedrijfsarts te kennen.
De eerste bedrijfsarts overweegt dan om, in afwijking van de eerste zin van dit lid en met inachtneming van de resultaten van de raadpleging van de andere bedrijfsarts, de verdere begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te dragen. De werkgever wordt door de eerste bedrijfsarts van de overdracht in kennis gesteld.

Privacy en second opinion.

  1. Regels omtrent privacy en gegevensbescherming dicteren dat op de factuur die de werkgever van de bedrijfsarts of arbodienst ontvangt, geen persoonsgegevens vermeld zijn van de werknemer die een second opinion heeft aangevraagd.
  2. De second opinion bedrijfsarts rapportage is een medisch advies alléén aan de primaire bedrijfsarts. De primaire bedrijfsarts bepaalt vervolgens op welke wijze dit advies wordt betrokken bij het eigen advies en stelt de werknemer hiervan op de hoogte. Het advies van de second opinion bedrijfsarts kan geheel, gedeeltelijk of
    niet worden overgenomen. De primaire bedrijfsarts kan naar eigen professioneel inzicht al dan niet opvolging geven aan het advies. De second opinion bedrijfsarts communiceert niet met de werkgever.
  3. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft duidelijke regels opgesteld over het antwoord op de vraag welke (zeer beperkte) persoonsgegevens de werkgever over zieke werknemers mag verwerken. Over iemands gezondheid beschouwt de als bijzondere persoonsgegevens. De informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt voor bijzondere persoonsgegevens, dat het verboden is voor een werkgever on bijzondere persoonsgegevens te bewerken of te bewaren. In deze kwestie zelfs om kennis te nemen van. Medische rapportages en op naam gespecificeerde facturen voor medische onderzoek vallen hieronder.
    De Autoriteit Persoonsgegevens ziet hierop toe en heeft verregaande sanctionering mogelijkheden bij overtreding.

Een werkgever mag derhalve van de AVG niet beschikken over medische rapporten. Maar ook in een factuur mag de naam van de werknemer uit de second opinion niet vermeld worden. Ook als werknemer zich verplicht heeft gevoeld om informatie wel te delen met een werkgever, is de werkgever genoodzaakt dit onmiddellijk te vernietigen en te melden.